Výroční sborové shromáždění

06.03.2016 09:00

Všechny členy sboru s právem hlavovným i bez něj zveme srdečně k Výročnímu sborovému shromáždění.

 

Návrh programu:

- zahájení

- volba předsedy – návrh staršovstva: br. Jaroslav Andrejs

- schválení programu

- volba zapisovatele – návrh staršovstva: br. Jiří Matějka, náhradník: br. Petr Hrudka

- volba 2 verifikátorů zápisu

- volba 2 revizorů účtu a 2 náhradníků – návrh staršovstva: br. Lukáš Radoň, s. Dita Staníčková; náhradníci: s. Jana Janská, br. Karel Vik

- zpráva staršovstva sboru: br. farář

- zpráva pokladníka

- zpráva revizorů účtu

- další zprávy: za Diakonii bude osloven a pozván Josef Macháček, za nedělní školu Jana Žárská, za mládež/tensing Petr Hrudka

- rozprava k předneseným zprávám

- hlasování o zprávách

- seznámení s rozpočtem na rok 2016

- hlasování o rozpočtu

- staršovstvo navrhuje přidat změnu bohoslužeb na Velký Pátek vzhledem ke státnímu svátku

- volná rozprava

- závěr

Staršovstvo souhlasí s tímto programem. (6-0-0)